Pravni temelji

Ovdje možete pronaći pravne temelje.

Zakon o ljekarništvu (,,Narodne novine“ br. 121/03, 35/08 i 117/08)

Zakon o lijekovima (,,Narodne novine“ br. 76/13, 90/14, 100/18)

Zakon o medicinskim proizvodima (,,Narodne novine“ br. 76/13)

Zakon o zdravstvenoj zaštiti (,,Narodne novine“ br. 100/18,125/19,147/20,119/22,156/22, 33/23)

Zakon o službenim kontrolama koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja („Narodne novine“ br. 52/21)

Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju (,,Narodne novine“ br. 80/13, 137/13, 98/19 33/23)

Zakon o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju („Narodne novine“ br. 85/06, 150/08, 71/10,53/20, 120/21, 23/23)

Zakon o obaveznom zdravstvenom osiguranju i zdravstvenoj zaštiti stranaca u Republici Hrvatskoj („Narodne novine“ br. 80/13, 15/18, 26/21, 46/22)

Zakon o kvaliteti zdravstvene zaštite („Narodne novine“ br. 118/18)

Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti („Narodne novine“ br. 79/07, 113/08 i 43/09, 130/17, 114/18, 47/20, 134/20, 143/21)

Zakon o suzbijanju zlouporabe droga („Narodne novine“ br. 107/01, 87/02, 163/03, 141/04, 40/07, 149/09, 84/11, 80/13, 39/19)

Zakon o Državnom inspektoratu („Narodne novine“ br. 115/18, 117/21, 67/23).

Zakon o ustanovama („Narodne novine“ br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19,151/22)

Zakon o zaštiti prava pacijenata („Narodne novine“ br. 169/04 i 37/08)

Zakon o zaštiti potrošača („Narodne novine“ br. 19/22, 59/23)

Zakon o radu ( „Narodne novine br. 93/14, 127/17, 98/19,151/22, 64/23)

Zakon o reprezentativnosti udruga poslodavaca i sindikata („Narodne novine br. 93/14 i 26/15)

Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („Narodne novine“ br. 125/11, 64/15, 112/18)

Zakon o računovodstvu („Narodne novine“ br. 78/15, 134/15, 120/16, 116/18, 42/20, 47/20,114/22)

Zakon o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ br. 25/13,85/15,69/22)

Zakon o zaštiti na radu („Narodne novine“ br. 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18)

Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine“ br. 42/18)

STATUT LJEKARNE KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE  .

Odluka o dopuni statuta  .

Izmjena i dopuna Statuta  .

Odluka o dopuni statuta  .

STATUT LJEKARNE KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE  .

Odluka o dopuni statuta  .

Izmjena i dopuna Statuta  .

Odluka o dopuni statuta  .

Pravilnik o donacijama i sponzorstvima  .

Pravilnik o davanju odobrenja za stavljanje lijeka u promet („Narodne novine“ br. 83/13)

Pravilnik o posebnim uvjetima za stavljanje gotovog lijeka u promet u Republici Hrvatskoj koji ima odobrenje za stavljanje u promet u državama Europske unije („Narodne novine“ br. 10/08 i 76/13)

Pravilnik o vrsti podataka i načinu izrade izvješća o potrošnji lijekova („Narodne novine“ br. 122/14)

Pravilnik o mjerilima za određivanje cijena lijekova na veliko i o načinu izvješćivanja o cijenama na veliko („Narodne novine“ br. 83/13, 12/14, 69/14, 22/15 i 84/15)

Pravilnik o obustavi stavljanja lijeka u promet i povlačenju lijeka iz prometa lijekovima („Narodne novine“ br. 122/14)

Pravilnik o farmakovigilanciji („Narodne novine“ br. 83/13)

Pravilnik o uvjetima za davanje dozvole specijaliziranim prodavaonicama za promet na malo („Narodne novine“ br.122/14)

Pravilnik o dobroj praksi u prometu lijekova, davanju dozvola za promet na veliko lijekovima, davanju dozvola za posredovanje lijekovima i davanju potvrde o dobroj praksi u prometu lijekovima na veliko („Narodne novine“ br. 83/13)

Pravilnik o davanju odobrenja za stavljanje lijeka u promet („Narodne novine“ br. 83/13)

Pravilnik o mjerilima za priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija („Narodne novine“ br. 89/13)

Pravilnik o specijalističkom usavršavanju magistara farmacije („Narodne novine“, br. 150/08)

Pravilnik o kontroli privremene nesposobnosti za rad („Narodne novine“ br. 130/13)

Pravilnik o načinu objave pravilnika o radu („Narodne novine“ br. 146/14)

Pravilnik o postupku izbora radničkog vijeća („Narodne novine“ br. 81/10, 3/16)

Sveti Križ Začretje
Desinić
Hum na Sutli
Krapina
Zabok
Skip to content